Sociálně právní ochrana dětí ve filmu

odborný garant: Mgr. Andrea Michalcová

Místo: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8-Karlín
Cena za přednášku: 1000,-/student, 1500,-/dospělý

Jedná se o netradiční prezentaci vážných patologických jevů, které se objevují v prostředí našich dětí a často je řeší sociálně právní ochrana dětí. Prostřednictvím filmu je lépe patrné, jak vznikají různé patologické jevy, jejich proces a eskalace. Zároveň pro účastníky kurzu je nabídnuto zřetelnější a výstižnější pochopení negativního dopadu na vývoj dítěte. Lektoři na základě filmové projekce mohou prezentovat, jakým způsobem provádí ochranu práv, zájmu a blaha dítěte a předvést součinnost organizací se sociálně právní ochranou dětí.


Základní informace o kurzu


Všechny přednášky budou podléhat tomuto uspořádání:

Dopoledne 9 – 12

  • lektorský úvod (historický -filmový – společenský kontext filmu)
  • filmová projekce
  • lektorský doslov

Poledne 12-13

  • pauza na oběd

Odpoledne 13 – 16

  • panely ve skupinách
  • jak se realizuje soc. právní ochrana dětí v praxi? – lektoři z praxe, jak řešit probíranou kauzu, podobné kauzy

Maximální počet účastníků: 25 účastníků

Organizátor rovněž vede databázi vydaných osvědčení o absolvování kurzu.

Rezervovat kurz

Program kurzu


Přednášející: Mgr. Andrea Michalcová – sociální pracovnice, PhDr. Miloslav Čedík – terapeut

Sociálně právní ochrana dětí řeší situace děti, které prožívají rozchod rodičů. U dítěte se jedná o ztrátu pocitu jistoty, rozvod dítětem otřese, je pro něj samozřejmé, že rodiče budou vždy nablízku. Děti se mohou domnívat, že ony zapříčinily rozchod rodičů. Toto je doprovázeno pocity viny a vlastního selhání. Často si odchod jednoho z rodičů vysvětlují tím, že nejsou milovány. Sociálně právní ochrana navazuje spolupráci s organizacemi a odborníky, kteří se snaží provázet rodiče k dohodě a minimalizovat konflikty v komunikaci rodičů, které negativně dopadají právě na jejich děti.

Přednášející: Mgr. Andrea Michalcová – sociální pracovnice, PhDr. Zora Dušková – dětská psycholožka

Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Může být jak fyzické, tak psychické či sexuální, přičemž jeho intenzita se v čase stupňuje. Častými účastníky domácího násilí jsou děti, které prožívají vážná traumata, kdy je jejich psychosociální vývoj vážně ohrožen. Patří mezi děti ohrožené syndromem CAN a sociálně právní ochrana dětí by měla těmto dětem věnovat zvýšenou pozornost. V rámci spolupráce při ochraně zájmu a blaha dítěte spolupracuje např. s psychology.

Přednášející: PhDr. Ilona Preslová – psycholožka

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje ke své existenci. V českých rodinách je to závislost na drogách, alkoholu nebo gamblerství. Rodiny trpí tíživou finanční situací a domácím násilím. V rodinách se vyskytují lidé s patologickými projevy chování. Dítě je vážně ohroženo na zdraví a životě. Orgány sociálně právní ochrany dětí zprostředkovávají pomoc organizací, které se zabývají léčbou závislostí.

Přednášející: Mgr. Jan Žufníček – adiktolog, etoped

Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme na dítěti v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, sportovním klubu, ale i v rodině. Sociálně právní ochrana dětí řeší tento patologický jev pomocí pedagogických pracovníků nebo kolegy z nestátních organizací. Šikanované dítě je vážně ohroženo na psychosociálním vývoji a vyžaduje zvýšenou pozornost orgánu sociálně právní ochrany dítěte.

Přednášející: Bc. Jitka Šotolová, Bc. Sylva Lingová, Veronika Křížová, DiS – sociální pracovnice

Pokud z různých důvodů nezajišťuje potřebnou péči dětem vlastní rodina, stát je povinen zabezpečit takovému dítěti v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím náhradní péči a toto dítě má právo na zvláštní ochranu a pomoc. Osvojení a pěstounskou péči zprostředkovávají orgány sociálně-právní ochrany.

Přednášející: Mgr. Andrea Michalcová – sociální pracovnice, Mgr. Jan Machuta – policista

Představuje jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele či zprostředkovatele jiné osoby a vystavení dítěte takovému chování, které tento cíl naplňuje. Jedná se o nejzávažnější formu syndromu CAN. Nebezpečí často přichází z vlastní rodiny, dítěti se často vyhrožuje. Sociálně právní ochrana chrání oběti tohoto závažného trestného činu a vstupuje v úzkou spolupráci s policií ČR.